Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały
Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  02.06.2023 r. – 15.06.2023 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 9635/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 oraz rozpoczęcia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej na adres e-mail ,
  2. poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście: w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Gen. J. Hallera 9, 45-869 Opole, lub w punkcie informacyjnym kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 – Ostrówek, 45-082 Opole

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 426 – BIP Opolskie.pl