Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


Leśnica, 2019-03-14

KL. 524.6.2019

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego pn. „ORGANIZACJA CYKLU ORGANOWYCH KONCERTÓW MUZYCZNYCH związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.23.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2019 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 18 lutego 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.35.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 lutego 2019 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA

Annogórskie Lato Organowe 2019

10 000,00 zł

słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski