Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


 

Leśnica, 2019-03-07

KL. 524.8.2019

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA RÓŻNYCH ŚRODOWISK ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEŚNICA”  związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.23.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 24 stycznia 2019 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 18 lutego 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.35.2019 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 lutego 2019 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała  Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych   

  1.  

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Dolna

Festyn rodzinno-sportowy 2019

2 550,00 zł

słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej

I Ty możesz zostać bohaterem – szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

3 750,00 zł

słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt  złotych 00/100

 

                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski