Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Zaproszenie do wskazania kandydatów do komisji konkursowej


Leśnica, 2019-02-05

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) oraz Uchwały Nr XLVIII/267/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Leśnicy nr 0050.23.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:

  1. organizowania wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  2. działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  3. prowadzenia warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe,
  4. organizacji cyklu organowych koncertów muzycznych,
  5. aktywizacji społeczno-kulturalnej różnych środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  6. promocji i ochrony zdrowia.

Burmistrz  Leśnicy powołuje komisję konkursową, w celu przeprowadzenia konkursów oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

W skład komisji konkursowej  wchodzą co najmniej trzy osoby wskazane przez Burmistrza oraz jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe.

Burmistrz Leśnicy powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej z listy kandydatów zgłoszonych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, ogłaszanym na 2019 r. mogą być przedstawiciele organizacji, którzy reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert.

Do zadań komisji konkursowej należy:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Leśnicy.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy dostarczyć do dnia 15 lutego 2019 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

                                                                                                                                 Burmistrz Leśnicy

                                                                                                                              Łukasz Jastrzembski

PDFOgłoszenie Burmistrza Leśnicy z dnia 5 lutego 2019 roku.pdf (599,39KB)
PDFFormularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej .pdf (525,37KB)