Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Otwarte konkursy ofert


Zarządzenie Nr 0050.23.2019

Burmistrza Leśnicy

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

                Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) oraz Uchwały Nr XLVIII/267/18 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. organizowania wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  2. działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica, 
  3. prowadzenia warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe,
  4. organizacji cyklu organowych koncertów muzycznych,
  5. aktywizacji społeczno-kulturalnej różnych środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  6. promocji i ochrony zdrowia.

§ 2. Otwarte konkursy przeprowadzone zostaną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

                                                                                                   Burmistrz Leśnicy

                                                                                              /-/ Łukasz Jastrzembski

 

PDFZarządzenie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych.pdf (317,96KB)