Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


Leśnica, 2018-03-23

KL.524.12.2018

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert  na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

 związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe

oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.358.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 26 lutego 2018 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 21 marca 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.371.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 22 marca 2018 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy ich dofinansowanie, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych   

  1.  

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Szkółka piłkarska dla dzieci Miro Deutsche Fußballschule Leśnica

15 000,00 złotych, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100

 

Burmistrz

/-/ Łukasz Jastrzembski

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf