Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Zarządzenie Nr 0050.342.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych


Zarządzenie Nr 0050.342.2018

Burmistrza Leśnicy

z dnia 23 stycznia 2018  r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

 

                Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) oraz Uchwały Nr XXXVI/190/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. organizowania wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  2. działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
  3. prowadzenia warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe,
  4. aktywizacji społeczno-kulturalnej różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy Leśnica,
  5. promocji i ochrony zdrowia na terenie Gminy Leśnica.

§ 2. Otwarte konkursy przeprowadzone zostaną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Leśnicy

                                                                                              /-/ Łukasz Jastrzembski

Zarządzenie Nr 0050.342.2018 Burmistrza Leśnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych.pdf