Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Statut


Tekst jednolity statutu Fundacji

(opracowany w trybie art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - j.t.: Dz.U. 01.17.209, z późn. zm.).

Tekst pierwotny: Statut uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 17 czerwca 1991 r.

Zmiana Statutu: Uchwała Rady Fundacji Ziemi Leśnickiej z dnia 28.07.2011 r.

 Uchwała fundatorów Fundacji Ziemi Leśnickiej z dnia 26.09.2011 r.

Statut

Fundacji Ziemi Leśnickiej

 

I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Fundacja Ziemi Leśnickiej zwana dalej „Fundacją” zostaje ustanowiona przez następujące osoby fizyczne:

 1. Hubert Kurzał,
 2. Monika Rychta,
 3. Gerda Hudowska,
 4. Jan Hemon,
 5. Teofil Pogodzik,
 6. Helmut Paździor,
 7. Ryszard Froń,

zwane dalej „fundatorami”, aktem notarialnym Rep. A 2476/1991 z dnia 17 czerwca 1991 r. sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach oraz niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedziba Fundacji jest Leśnica.
 2. Fundacja prowadzi działalność w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Ziemi Leśnickiej”.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

II. Cel i zasady działania Fundacji.

§ 5

Fundacja ma ambicje nawiązania do tradycji przedwojennej Fundacji im. Jerzego Górnickiego, uczonego lekarza i wielkiego syna Ziemi Leśnickiej.

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie oświaty, kultury i sportu w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w:
 • utrzymaniu, modernizacji, konserwacji i budowie budynków szkolnych,
 • wyposażeniu obiektów w pomoce naukowe, w tym dla nauczania języków obcych,
 • promowaniu najzdolniejszych uczniów i popieraniu ich kształcenia (nagrody, stypendia krajowe i zagraniczne, organizację kursów, wysyłanie na sympozja, wykłady, itp.),
 • dokształcaniu kadr i personelu oświaty zgodnie z potrzebami regionu,
 • utrzymaniu, modernizacji, konserwacji i budowie budynków i obiektów kultury i sportu,
 • wyposażaniu obiektów kultury i sportu,
 • ciągłym wzbogacaniu bibliotek w wartościową literaturę krajową i zagraniczną oraz prasę,
 • organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych i sportowych,
 • organizowaniu orkiestr i zespołów artystycznych,
 • organizowaniu wymiany międzynarodowej mieszkańców o uzdolnieniach artystycznych oraz zespołów,
 • organizowaniu, utrzymaniu, wyposażaniu lub budowie obiektów, schronisk młodzieżowych i bazy noclegowo-gastronomicznej,
 • utrzymaniu cmentarzy i grobów,
 • organizowaniu muzeum regionalnego,
 • organizowaniu rozgłośni oraz tworzeniu programów radiowych,
 • prowadzeniu badań nad przeszłością Ziemi Leśnickiej.

 

 1. Wspieranie ochrony zdrowia w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w:
 • Utrzymaniu, modernizacji, konserwacji lub budowie budynków szpitala i ośrodków zdrowia,
 • zaopatrzeniu w środki lecznicze,
 • wyposażaniu obiektów w aparaturę medyczną,
 • dokształcaniu kadr i personelu medycznego w wybranych działach medycyny, zgodnie z potrzebami regionu.
 1. Realizacja działań na rzecz integracji środowiska, tak aby każdy mieszkaniec regionu czuł się bezpiecznie i dobrze w swoim domu, szczególnie poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz kultury ludowej mieszkańców regionu.
 2. Propagowanie ideałów tolerancji chrześcijańskiej, obyczajowości, wzajemnej pomocy, „wspólnego domu europejskiego”, w szczególności poprzez:
 • organizowanie i wspieranie materialne międzynarodowej wymiany młodzieży i ludności dorosłej,
 • propagowanie osiągnięć kultury zachodniej,
 • wspieranie materialne i organizacyjne budowy Centrum Pojednania Polsko-Niemieckiego,
 1. Wspieranie i propagowanie inicjatyw gospodarczych w szczególności:
 • zachęcanie kapitału zachodniego do inwestowania w regionie,

organizowanie szkoleń, seminariów i stypendiów,

 • finansowanie inwestycji niezbędnych do życia mieszkańców, jak budowa wodociągu, kanalizacji, drogi itp.,
 • wspieranie organizacyjne i finansowe rzemiosła i zakładów przetwórstwa rolnego.
 1. Propagowanie walorów krajobrazowo-religijnych w szczególności poprzez:
 • wydawanie folderów i książek,
 • reklamę w środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.
 1. Działalność charytatywną.
 2. Wspieranie rozwoju rolnictwa.
 3. Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wspomaganie organizacyjne imaterialne działań na rzecz ochrony środowiska.
 4. Wspieranie działań mających na celu ratowanie obiektów kultu religijnego, pomników, budynków, budowli i ciągów komunikacyjnych, świadczących o wielokulturowości tej ziemi jak i mających historycznej lub tradycyjne znaczenie dla regionu.

 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • wykorzystywanie gromadzonych i pomnażanie środków finansowych oraz rzeczowych z kraju i z zagranicy,
 • współdziałanie z zainteresowanymi pomocą osobami fizycznymi i instytucjami naukowymi, gospodarczymi w kraju i za granicą.

§ 7

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może nawiązać współpracę z innymi organizacjami, towarzystwami i fundacjami w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach.

 

III. Majątek i gospodarka statutowa Fundacji.

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w wysokości 700.000 zł. (siedemset tysięcy złotych) przekazany przez Fundatorów.
 2. Dochodami Fundacji są w szczególności: subwencje, darowizny, spadki, zapisy, wpływy z działalności gospodarczej, dochody ze zbiórek i miejsc publicznych, dochody z majątku ruchomego, nieruchomości oraz praw majątkowych.

IV. Organy Fundacji.

§ 9

1. Władzami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji.
 • Rada Fundacji.

2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Fundacji z członkostwem w Radzie Fundacji.

 • Zarząd Fundacji

§ 10

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 osób.
 2. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Fundacji.
 3. Wybór członków Zarządu następuje na czas nieokreślony.
 4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w każdym czasie.

§ 11

 1. Zarząd Fundacji pod przewodnictwem Prezesa kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Fundacją z wyjątkiem uprawnień należących do Rady Fundacji.

§ 12

 1. Do dokonania czynności prawnych w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu z osobna.
 2. Jeżeli czynności prawne dokonane przez osoby wymienione w ust. 1 przekraczają zakres zwykłego zarządu do skuteczności oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
 3. Członkowie zarządu z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać ryczałt w wysokości określonej przez Radę Fundacji.
 • Rada Fundacji

§ 13

Rada Fundacji składa się początkowo z członków założycieli. Skład Rady może ulec zmianie na podstawie uchwały Rady Fundacji poprzez zwiększenie liczby członków w wyniku przyjęcia nowych członków albo przez zmniejszenie w wyniku rezygnacji członka Rady z pracy w Radzie lub śmierci członka Rady.  Rada może skreślić ze swego grona członka, który nie uczestniczy w pracach Rady lub swoją postawą godzi w interes Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady. Pod nieobecność Przewodniczącego posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi Wiceprzewodniczący.
 2. Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwoływać posiedzenia na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

§ 15

 1. Do ważności uchwał Rady Wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej ½ ich liczby. Uchwała Rady zapada większością głosów obecnych członków, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
 2. Uchwały w sprawie: zmiany statutu, celu, likwidacji Fundacji, skreślenia członka Rady, wymagają większości ¾ głosów członków obecnych.

§ 16

Rada Fundacji może delegować członka Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek delegowany do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

§ 17

 1. Rada Fundacji sprawuje bezpośrednią kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. Nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa, statutem oraz celem w jakim została ustanowiona jest sprawowany zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 3. Do szczególnych uprawnień Rady Fundacji należy:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
 • zatwierdzanie planów działania Fundacji,
 • decyzja co do podziału dochodów Fundacji,
 • wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub wydzierżawienie środków o wartości przewyższającej 20% majątku Fundacji,
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez Fundację umowy długoterminowej lub zobowiązującej Fundację do świadczenia przekraczającego 20% majątku Fundacji,
 • zmiana statutu Fundacji,
 • zmiana celu Fundacji,
 • podjęcie decyzji o prowadzeniu przez Fundację działalności gospodarczej,
 • wyrażenie zgody na nabycie, zbycie udziałów, akcji,
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy organizowaniu Fundacji lub sprawowaniu Zarządu albo bezpośredniej kontroli,
 • likwidacja Fundacji, wybór likwidatorów oraz ustalenia sposobu wykorzystania majątku Fundacji po jej likwidacji.
 • połączenie Fundacji z inną fundacją,

 

V. Zasady prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej.

§ 18

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie wytwórczości, produkcji, handlu i usług. Fundacja podejmuje działalność gospodarczą dopiero po zgromadzeniu na ten cel 100.000 zł. (sto tysięcy złotych).

§ 19

 1. Fundacja prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządza na jej podstawie bilans. Wyniki bilansu są podawane do publicznej wiadomości.
 2. Rokiem obrachunkowy Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze.

VI. Łączenie Fundacji.

 

§ 20

Fundacja może łączyć się z innymi Fundacjami o podobnych celach, na warunkach określonych umowa obu Fundacji.

§ 21

Skreślony

VII. Likwidacja Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja może zostać zlikwidowana w każdym czasie.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę.
 4. Likwidator może zatrudniać osoby przygotowujące i przeprowadzające operacje likwidacyjne.
 5. Likwidatorowi przysługują uprawnienia, ale i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 6. Środki majątkowa Fundacji pozostałe po uregulowaniu zobowiązań i należności likwidator przekaże na cele, którym Fundacja służyła.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 23

Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody oraz wyróżnienia honorowe osobom fizycznym, prawnym, instytucjom i organizacjom społecznym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub samej Fundacji.

§ 24

Skreślony

§ 25

Skreślony

Zarząd:

 

Ryszard Froń                            Klara Gonsiorowska                 Teofil Pogodzik

Leśnica. 5.12.2011 r.

PDFStatut Fundacji Ziemi Leśnickiej.pdf (242,94KB)