Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

O nas


Fundacja Ziemi Leśnickiej

ul. 1 Maja 9

47-150 Leśnica

tel. 774639858

 

Zarząd fundacji:

Ryszard Froń - Prezes Zarządu

Klara Gonsiorowska - członek

Teofil Pogodzik - członek

 

Fundacja ma ambicje nawiązania do tradycji przedwojennej Fundacji im. Jerzego Górnickiego, uczonego lekarza i wielkiego syna Ziemi Leśnickiej.

Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie oświaty, kultury i sportu w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w:
 • utrzymaniu, modernizacji, konserwacji i budowie budynków szkolnych,
 • wyposażeniu obiektów w pomoce naukowe, w tym dla nauczania języków obcych,
 • promowaniu najzdolniejszych uczniów i popieraniu ich kształcenia (nagrody, stypendia krajowe i zagraniczne, organizację kursów, wysyłanie na sympozja, wykłady, itp.),
 • dokształcaniu kadr i personelu oświaty zgodnie z potrzebami regionu,
 • utrzymaniu, modernizacji, konserwacji i budowie budynków i obiektów kultury i sportu,
 • wyposażaniu obiektów kultury i sportu,
 • ciągłym wzbogacaniu bibliotek w wartościową literaturę krajową i zagraniczną oraz prasę,
 • organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych i sportowych,
 • organizowaniu orkiestr i zespołów artystycznych,
 • organizowaniu wymiany międzynarodowej mieszkańców o uzdolnieniach artystycznych oraz zespołów,
 • organizowaniu, utrzymaniu, wyposażaniu lub budowie obiektów, schronisk młodzieżowych i bazy noclegowo-gastronomicznej,
 • utrzymaniu cmentarzy i grobów,
 • organizowaniu muzeum regionalnego,
 • organizowaniu rozgłośni oraz tworzeniu programów radiowych,
 • prowadzeniu badań nad przeszłością Ziemi Leśnickiej.

 

 1. Wspieranie ochrony zdrowia w szczególności poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w:
 • Utrzymaniu, modernizacji, konserwacji lub budowie budynków szpitala i ośrodków zdrowia,
 • zaopatrzeniu w środki lecznicze,
 • wyposażaniu obiektów w aparaturę medyczną,
 • dokształcaniu kadr i personelu medycznego w wybranych działach medycyny, zgodnie z potrzebami regionu.
 1. Realizacja działań na rzecz integracji środowiska, tak aby każdy mieszkaniec regionu czuł się bezpiecznie i dobrze w swoim domu, szczególnie poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz kultury ludowej mieszkańców regionu.
 2. Propagowanie ideałów tolerancji chrześcijańskiej, obyczajowości, wzajemnej pomocy, „wspólnego domu europejskiego”, w szczególności poprzez:
 • organizowanie i wspieranie materialne międzynarodowej wymiany młodzieży i ludności dorosłej,
 • propagowanie osiągnięć kultury zachodniej,
 • wspieranie materialne i organizacyjne budowy Centrum Pojednania Polsko-Niemieckiego,
 1. Wspieranie i propagowanie inicjatyw gospodarczych w szczególności:
 • zachęcanie kapitału zachodniego do inwestowania w regionie,

organizowanie szkoleń, seminariów i stypendiów,

 • finansowanie inwestycji niezbędnych do życia mieszkańców, jak budowa wodociągu, kanalizacji, drogi itp.,
 • wspieranie organizacyjne i finansowe rzemiosła i zakładów przetwórstwa rolnego.
 1. Propagowanie walorów krajobrazowo-religijnych w szczególności poprzez:
 • wydawanie folderów i książek,
 • reklamę w środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.
 1. Działalność charytatywną.
 2. Wspieranie rozwoju rolnictwa.
 3. Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wspomaganie organizacyjne imaterialne działań na rzecz ochrony środowiska.
 4. Wspieranie działań mających na celu ratowanie obiektów kultu religijnego, pomników, budynków, budowli i ciągów komunikacyjnych, świadczących o wielokulturowości tej ziemi jak i mających historycznej lub tradycyjne znaczenie dla regionu.