Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) oraz Uchwały Nr XXV/122/16  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

Burmistrz Leśnicy zaprasza do wskazania  kandydatów na członków komisji konkursowej  w otwartych konkursach ofert, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Spośród zgłoszonych kandydatów zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych  konkursach ofert na realizację zadań w 2017 roku.

Burmistrz  Leśnicy powołuje komisję konkursową, w celu przeprowadzenia konkursów oraz przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

W skład komisji konkursowej  wchodzą co najmniej trzy osoby wskazane przez Burmistrza oraz jedna osoba reprezentująca organizacje pozarządowe.

Burmistrz Leśnicy powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowej z listy kandydatów zgłoszonych na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na 2017 r. mogą być przedstawiciele organizacji, którzy reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert.

Do komisji konkursowej należy:

  1. ocena merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Leśnicy.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy dostarczyć do dnia 25 stycznia 2017 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnicy, ul. 1 Maja 9 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie Burmistrza Leśnicy.pdf
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.docx