Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Zarządzenie Nr 0050.310.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych


Zarządzenie Nr 0050.310.2014

Burmistrza Leśnicy

z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych

                Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) oraz Uchwały Nr XXXIX/192/13 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 Burmistrz Leśnicy zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. organizowania wychowania i edukacji dla dzieci do lat 5 zamieszkałych na terenie gminy Leśnica,
  3. prowadzenia warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej oraz innych zespołów i grup artystycznych,
  4. aktywizacji społeczno-kulturalnej różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy Leśnica,
  5. promocji i ochrony zdrowia.

§ 2. Otwarte konkursy przeprowadzone zostaną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

                                                                                                   Burmistrz Leśnicy

                                                                                              /-/ Łukasz Jastrzembski

PDFZarządzenie Nr 0050.310.2014 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.pdf (148,30KB)

DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego.docx (29,68KB)