Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej


Leśnica dnia 30.12.2013r.

Burmistrz Leśnicy

działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert

na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonego w dniu 27 grudnia 2013r. otwartego konkursu ofert na realizacje poszczególnych zadań publicznych polegających na „Pielęgnacji w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica w latach 2014-2018”, oraz „Ambulatoryjnej i domowej terapii oraz rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Leśnica w latach 2014-2018”, wybrano niżej wskazane oferty:

  1. „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica w latach 2014-2018” – Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a.

Wysokość środków na realizację zadania w każdym roku przewiduje się na poziomie po 113.000,00 zł rocznie. Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem, bądź też w przypadku zabezpieczenia innej kwoty w planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy w latach 2014 - 2018.

  1. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica w latach 2014-2018” – Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a.

Wysokość środków na realizację zadania w każdym roku przewiduje się na poziomie po 72.000,00 zł rocznie. Organ ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, bądź też w przypadku zabezpieczenia innej kwoty w planach finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy w latach 2014 – 2018.

Informacja o wynikach konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej, oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

                                                                                                       Burmistrz

                                                                                           /-/ Łukasz  Jastrzembski