Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Statut


STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RASZOWEJ
(Zatwierdzony w dniu 07-01-2006 r.)

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w RASZOWEJ zwana dalej OSP.

 

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

 

§ 3

Siedzibą OSP jest remiza w Raszowej, gmina Leśnica, woj. opolskie, przy ulicy Góry Świętej Anny nr 97.

 

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

 

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

 

§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8

Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104).

 

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

 

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:
1. Członków czynnych.
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.
3. Wspierających.
4. Honorowych.

 

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:
"W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

 

§ 15

1. Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 10 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz w miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

 

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

 

§ 18

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz OSP.
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
5. Używać munduru i odznak.

 

§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:
1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP.
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
4. Dbać o mienie OSP.
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

 

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP.
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.
4. Likwidacji OSP.
5. Śmierci.
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

§ 22

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

 

§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

 

§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.


 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP 

§ 25

Władzami OSP są:
1.Walne zebranie.
2.Zarząd.
3.Komisja rewizyjna.


 

A.WALNE ZEBRANIE 
§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:
1.Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP.
2.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności.
3.Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.
4.Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie.
5.Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.
6.Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
7.Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
8.Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.
9.Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
10.Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

 

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1.Z własnej inicjatywy.
2.Na żądanie komisji rewizyjnej OSP.
3.Na żądanie 1 liczby członków OSP.
4.Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

 

§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków.

 

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia bądź zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

 

§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym bądź tajnym.

 

B.ZARZĄD

§ 36

1.Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, naczelnika straży, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. 2.Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

 

§ 37

Do zadań zarządu należy:

1.Reprezentowanie interesów OSP.
2.Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
3.Zwoływanie walnego zebrania.
4.Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5.Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6.Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7.Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8.Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10.Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11.Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
12.Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13.Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14.Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

 

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

 

§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

§ 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1.Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
2.Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3.Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4.Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
5.Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
6.Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7.Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1.Pochwałę ustną.
2.Pochwałę w rozkazie naczelnika straży
3.Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody
4.Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
 

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne: 1.Upomnienie ustne.
2.Nagana w rozkazie naczelnika straży.
3.Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

C.KOMISJA REWIZYJNA
§ 45

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1.Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich. 
2.Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
3.Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4.Wnioskowanie o udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu. 

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP 

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1.Składek członkowskich.
2.Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3.Dochodów z majątku i imprez.
4.Ofiarności publicznej.
5.Wpływów z działalności gospodarczej.

 

§ 50

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP. 

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków. 

 

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej 1 ogólnej liczby członków. 

 

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. 

 

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy. 

 

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP, przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.