Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert


Leśnica, 2021-02-15

 

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2021 zadania publicznego w zakresie WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica przez organizacje pozarządowe oraz  inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.306.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 18 stycznia 2021 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 8 lutego 2021 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęły 2 oferty na realizację ww. zadania.

 

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.323.2021 Burmistrza Leśnicy z dnia 15 lutego 2021 r., po dokonaniu formalno-prawnej i merytorycznej oceny ofert zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie,  co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł zadania

Wysokość przyznanych środków publicznych

  1.  

Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

115 000,00 zł

słownie: sto piętnaście  tysięcy złotych 00/100

2.

Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Być jak Robert Lewandowski – Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

10 000,00 zł

słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

 

 

                                                                                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski