Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

OTWARTE KONKURSY OFERT


ZARZĄDZENIE NR 0050.318.2021

BURMISTRZA LEŚNICY

 

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych 
z
zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 r.

 

                Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/147/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie:

 1. prowadzenia warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe,
 2. organizacji cyklu organowych koncertów muzycznych,
 3. aktywizacji społeczno-kulturalnej różnych środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,

§ 2. Otwarte konkursy przeprowadzone zostaną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

 

 

                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                         (-) Łukasz Jastrzembski

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.318.2021 Burmistrza Leśnicy

z dnia 2 lutego 2021 r.

 

 

 

 

                                                                                             

BURMISTRZ LEŚNICY

ogłasza otwarTe konkursy ofert

na wykonanie zadań publicznych w roku 2021

 

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Konkursy ofert dotyczą wsparcia niżej wymienionych zadań:

 1. prowadzenie warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe - kwota środków przeznaczonych na realizację zadania: 20 000,00 zł;
 2. organizacja cyklu organowych koncertów muzycznych - kwota środków przeznaczonych na realizację zadania:10 000,00 zł
 3. aktywizacja społeczno-kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica - kwota środków przeznaczonych na realizację zadania:10 000,00 zł

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie musi być zrealizowane w roku budżetowym 2021, w terminie szczegółowo określonym w umowie.
 2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 3. Zakres realizacji zadań:

 

 1. Prowadzenie warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe:
 1. systematyczne prowadzenie prób z zespołami działającymi na terenie Gminy Leśnica,
 2. promocja dorobku artystycznego poprzez udział zespołów w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych w regionie,
 3. organizacja wyjazdów warsztatowych z zespołami,
 4. poszerzenie istniejącej biblioteki – zakup nut, książek i innych materiałów dydaktycznych,
 5. ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych  z realizacją zadania.

 

 1. Organizacja organowych koncertów muzycznych
  1. organizacja cyklu co najmniej 3 muzycznych koncertów organowych z towarzyszeniem innych instrumentów muzycznych, śpiewu,
  2. promocja muzyki organowej.

 

 

 1.  Aktywizacja społeczno-kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica:
 1. organizacja spotkań integracyjnych zapewniających aktywizację społeczno-kulturalną  środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
 2. organizowanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa  art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. koncertów, wystaw, festynów,
 3. kreowanie pozytywnego wizerunku seniora.

 

 

 1. Termin i warunki składania ofert.
 1. Oferty należy składać według aktualnego wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2052) – załącznik Nr 1 - osobiście lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 23 lutego 2021 r.
 3. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego ….” Należy wskazać tytuł zadania zgodnie ze składaną ofertą.

Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. statut,
  2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu  i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2020,  zawierające w przypadku zadań dotowanych z budżetu gminy Leśnica informację o ilości osób objętych zadaniem ogółem, w tym osób zameldowanych na terenie gminy Leśnica, a przypadku jego braku sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 wraz z oświadczeniem o przedłożeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2020 w terminie do 31 marca 2021 roku,
  4. oświadczenie o ilości osób, które zostaną objęte dotowanym zadaniem, w tym osób zameldowanych  na terenie gminy Leśnica.

 

 1. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 12 marca 2021 roku.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Leśnicy w drodze zarządzenia.
 3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
 1. zgodność oferty z warunkami konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
 3. koszty realizacji zadania,
 4.  planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
 5.  wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 6. wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza gminy Leśnica potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
 7. zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na wzorze zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lesnica.pl.
 3.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 1. Informacje o zadaniach tego samego rodzaju zrealizowanych w 2020 r.

W roku 2020 na wsparcie zadań publicznych objętych otwartym konkursem ofert Burmistrz Leśnicy przekazał:

 1. prowadzenie warsztatów muzycznych, zespołów i grup artystycznych, w tym prowadzonych przez mniejszości narodowe - dotacja w wysokości: 20 000,00 zł;
 2. organizacja cyklu organowych koncertów muzycznych - dotacja w wysokości: 10 000,00 zł
 3. aktywizacja społeczno-kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica - dotacja w wysokości 10 000,00 zł
 4. promocja i ochrona zdrowia - dotacja w wysokości: 4 000,00 zł.