Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

OTWARTE KONKURSY OFERT


ZARZĄDZENIE NR 0050.312.2021

BURMISTRZA LEŚNICY

 

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych 
z
zakresu działalności pożytku publicznego w 2021 r.

 

                Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/147/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych w zakresie:

 1. organizowania wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica,
 2. działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica, 
 3. promocji i ochrony zdrowia.

 

§ 2. Otwarte konkursy przeprowadzone zostaną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

 

                                                                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                                                       (-) Łukasz Jastrzembski

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.312.2021 Burmistrza Leśnicy

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

                                                                                             

BURMISTRZ LEŚNICY

ogłasza otwarTe konkursy ofert

na wykonanie zadań publicznych w roku 2021

 

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

Konkursy ofert dotyczą wsparcia niżej wymienionych zadań:

 1. organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica - kwota środków przeznaczonych na realizację zadania: 10 000,00 zł;
 2. działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica - kwota środków przeznaczonych na realizację zadania: 2 500,00 zł;
 3. promocja i ochrona zdrowia - kwota środków przeznaczonych na realizację zadania: 4 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie musi być zrealizowane w roku budżetowym 2021, w terminie szczegółowo określonym w umowie.
 2. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 3. Zakres realizacji zadań:

 

 1. Organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica:
 1. stworzenie dobrych warunków rozwoju w grupach rówieśniczych,
 2. kształtowanie pozytywnych zachowań społecznych,
 3. zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,
 4. zakup urządzeń i wyposażenia służącemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu,
 5. zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania obiektu, w którym prowadzone są zajęcia z dziećmi,
 6. ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją zadania.

 

 1. Działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica
  1. rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych,
  2. stworzenie dobrych warunków rozwojowych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 1. Promocja i ochrona zdrowia:
 1. profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, 
 2. prowadzenie edukacji społecznej poprzez współudział i organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych dotyczących promocji zdrowego stylu życia,
 3. kształtowanie postaw trzeźwości i abstynencji,
 4. dostarczanie wiedzy na temat uzależnień, dostępnych form pomocy, konsekwencji nadużywania alkoholu - w tym nieprawidłowości w strukturze rodziny osób uzależnionych.

 

 1. Termin i warunki składania ofert.
 1. Oferty należy składać według aktualnego wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2052) – załącznik Nr 1 - osobiście lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 15 lutego 2021 r.
 3. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego ….” Należy wskazać tytuł zadania zgodnie ze składaną ofertą.

Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. statut,
  2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu  i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2020,  zawierające w przypadku zadań dotowanych z budżetu gminy Leśnica informację o ilości osób objętych zadaniem ogółem, w tym osób zameldowanych na terenie gminy Leśnica, a przypadku jego braku sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 wraz z oświadczeniem o przedłożeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2020 w terminie do 31 marca 2021 roku,
  4. oświadczenie o ilości osób, które zostaną objęte dotowanym zadaniem, w tym osób zameldowanych  na terenie gminy Leśnica.

 

 1. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 5 marca 2021 roku.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Leśnicy w drodze zarządzenia.
 3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
 1. zgodność oferty z warunkami konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
 3. koszty realizacji zadania,
 4.  planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
 5.  wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 6. wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza gminy Leśnica potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
 7. zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na wzorze zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lesnica.pl.
 3.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 1. Informacje o zadaniach tego samego rodzaju zrealizowanych w 2020 r.

W roku 2020 na wsparcie zadań publicznych objętych otwartym konkursem ofert Burmistrz Leśnicy przekazał:

 1.  organizowanie wychowania i edukacji dla dzieci do lat 6 zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica – dotacja w wysokości: 10 000,00 zł;
 2. działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica - dotacja w wysokości: 2 500,00 zł;
 3. promocja i ochrona zdrowia - dotacja w wysokości: 4 000,00 zł.