Wybierz język:
Szukaj
Newsletter

OTWARTY KONKURS OFERT


Zarządzenie Nr 0050.306.2021

Burmistrza Leśnicy

 

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

                Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/147/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 2. Otwarty konkurs przeprowadzony zostanie w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnicy (www.bip.lesnica.pl), na stronie internetowej www.lesnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

 

 

 

                                                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                                                          (-) Łukasz Jastrzembski

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 0050.306.2021 Burmistrza Leśnicy

z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

                                                                                             

BURMISTRZ LEŚNICY

ogłasza otwarTY konkurs ofert

na wykonanie w roku 2021 zadaNIA publicznego w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej

 

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Leśnica - wysokość środków przeznaczonych na zadanie w roku 2021 wynosi 135 000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.

 

Dotacja przyznawana będzie na wsparcie realizacji zadania.

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie musi być zrealizowane w roku budżetowym 2021, w terminie szczegółowo określonym w umowie.
 2. W konkursie udział mogą brać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
 3. Organizacja ubiegająca się o dotację, w przypadku klas rozgrywkowych, musi posiadać co najmniej 1 drużynę juniorską, biorącą udział w rozgrywkach w związku sportowym.  
 4. Zakres realizacji zadań:
  1. systematyczne  szkolenie na terenie Gminy Leśnica dzieci, młodzieży i dorosłych przez osoby posiadające uprawnienia instruktorskie lub trenerskie.
  2. organizowanie na terenie Gminy Leśnica, przez podmioty prowadzące systematyczne szkolenie na terenie Gminy Leśnica, imprez sportowych i turniejów oraz udział w rozgrywkach np. tenis stołowy, skat, szachy, karate.
  3. udział działających na terenie gminy Leśnica LZS-ów,  posiadających co najmniej 1 drużynę juniorską, w rozgrywkach piłki nożnej i poniesienie kosztów z tym związanych.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji:
 1. na realizację zadania (oferty) ustala się maksymalną dotację w kwocie 115 000,00 zł, nie większą niż  90%  ogólnej wartości projektu,
 2. udział oferenta wynosi minimum 10% ogólnej wartości projektu w postaci:
  1.  pracy społecznej wolontariuszy,
  2. środków własnych,

 

 

 

 

 

 1. Koszty pokrywane z dotacji:

 

 1. koszty energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów komunalnych,
 2. koszty remontu infrastruktury sportowej (szatni, boisk) oraz  bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,
 3. delegacje sędziowskie (ekwiwalent, koszty przejazdu i dojazdu, należna dieta),
 4. koszty transportu związane z przejazdami na zawody i rozgrywki,
 5. zakup niezbędnego do realizacji sprzętu sportowego,
 6. koszty badań lekarskich i ubezpieczenia zawodników,
 7. opłaty wpisowe,
 8. zabezpieczenie kadry szkoleniowej,
 9. wynajem na terenie gminy Leśnica hal i obiektów sportowych,
 10. ponoszenie innych niezbędnych wydatków w związku z realizacją zadania.

 

 1. Dotacja nie może być wydatkowana na:
 1. pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów,
 2. działalność gospodarczą,
 3. opłaty karne i upomnienia w organizacji prowadzącej rozgrywki.

 

 

 1. Termin i warunki składania ofert.
 1. Oferty należy składać według aktualnego wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) – załącznik Nr 1 - osobiście lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica.
 2. Termin składania ofert upływa dnia  8 luty 2021 r.
 3. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone bez otwierania.
 4. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  - ……….….” Należy wskazać tytuł zadania własnego oferenta.

Na kopercie musi być adres zwrotny oferenta.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
  1. statut,
  2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny podmiotu  i umocowanie osób go reprezentujących,
  3. sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2020,  zawierające w przypadku zadań dotowanych z budżetu gminy Leśnica informację o ilości osób objętych zadaniem ogółem, w tym osób zameldowanych na terenie gminy Leśnica, a w przypadku jego braku sprawozdanie merytoryczne za rok 2019 wraz z oświadczeniem o przedłożeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2020 w terminie do 31 marca 2021 roku,
  4. oświadczenie o ilości osób, które zostaną objęte dotowanym zadaniem, w tym osób zameldowanych na terenie gminy Leśnica.

 

 1. Termin, tryb i kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1. Termin rozpatrzenia ofert nastąpi do dnia 26 luty 2021 r.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Leśnicy w drodze zarządzenia.
 3. Oferty zgłoszone do konkursu oceniane będą wg następujących kryteriów:
 1. zgodność oferty z warunkami konkursu,
 2. możliwość realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
 3. koszty realizacji zadania,
 4.  planowany przez oferenta udział własnych środków finansowych na realizację zadania,
 5.  wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 6. wiarygodność oferenta (dla oferentów spoza gminy Leśnica potwierdzenie wiarygodności przez organ samorządowy, na terenie którego prowadzona była dotychczasowa działalność),
 7. zgodność tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi podmiotu.

 

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na wzorze zgodnym z obowiązującymi przepisami, kompletne i złożone w wyznaczonym terminie. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lesnica.pl.
 3.  Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 1. Informacje o zadaniach tego samego rodzaju zrealizowanych w 2020 r.

W roku 2020 na wsparcie zadań publicznych objętych otwartym konkursem ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Burmistrz Leśnicy przekazał dotacje w wysokości 135 000,00 zł.